Obsah

Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola Proboštov, okres Teplice

Kpt. Jaroše 130, Proboštov

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vypracovala: Mgr. Pavlína Langerová     - ředitelka školy

Účinnost ode dne: 1. 1. 2016

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Adresa školní jídelny:  U Parku 114, 417 12 Proboštov

Telefon:                          417 560 001

Vedoucí školní jídelny: Irena Tvrdá

Vedoucí kuchařka:        Ludmila Žambochová

Kuchařka:                       Zdeňka Krejzová

 

Provoz ŠJ se řídí:

Vyhláškou č.107/2005 Sb. O školním stravování ze dne 25. 2. 2005, FN (Metodikou spotřebního koše), školským zákonem 561/2004, zákonem o ochraně veřejného zdraví 258/2000,Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných, Vyhláškou 490/2000 ze dne 15. 12. O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, Nařízení ES - od 1. 1. 2006, 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002.

Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

 

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin,

podle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

 • Podmínky poskytování obědů:Oběd nepřítomného si může rodina vyzvednout u dveří do kuchyně do čistého, vymytého jídlonosiče. Do jídlonosičů mohou být obědy vydány pouze 1. den nemoci dítěte, ostatní dny se nutno je odhlásit.

 

 • Strávník, žák, má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve škole nebo první den nemoci či neplánované nepřítomnosti.
 • Zaměstnanci školy:V případě školení mohou zaměstnanci školy odebrat oběd pouze v případě, že neuplatňují nárok na stravné v cestovním příkaze a pokud zároveň splňují podmínku poskytnutí dotovaného oběda – 3 hodiny na pracovišti.
   
 • Podle vyhl. č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě § 3 odst. 4 v době nepřítomnosti (nemoc, školení, výlet,…) musí být oběd odhlášen. Při porušení této vyhlášky bude zaměstnanci účtován oběd za plnou cenu tj. 60,- Kč.
 • PROVOZ ŠJ Výdejní doba :  11:15 - 14:15 hodin 

 

 • Výdej pro cizí strávníky a výdej do jídlonosičů : 11:15 -11:50 hodin
 • Pracovní doba:  7:00 - 15:30 hodin
 • Výše stravného: Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni podle věku, kterého dosáhnou do konce daného školního roku (31.8.)                       
 • Kategorie:
  1. 7-10 let        20,-Kč
  2. 11-14 let      22,-Kč
  3. nad 15 let    29,-Kč 
  Cizí strávníci:  60,- Kč                      
 • Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl. 107/2005 Sb. O školním stravování .

Přihlašování obědů:

 1. Obědy je nutné přihlásit den předem, nejpozději však do 7:15 hodin daného dne ráno.
 2. V případě platby na účet je nutné získat u vedoucí školní jídelny variabilní symbol (přidělen po vyplnění přihlášky zákonným zástupcem) a platbu připsat na účet školy. Platba pro nový měsíc musí být připsána na účtu školy 1060462359/0800 nejpozději poslední pracovní den končícího měsíce.

 

Odhlašování obědů:

 1. Obědy je nutné odhlásit den předem a nejpozději do 7:15 hodin daného dne ráno (telefonicky na 417 5602 001) nebo osobně.

 

Termíny placení obědů

 1. Termíny placení obědů jsou vždy vyvěšeny v budovách školy školy, na webu školy a u vstupu do jídelny. Zpravidla je termín placení poslední 3 dny v měsíci. Nemá-li strávník zaplacený oběd do posledního pracovního dne v měsíci, nemá nárok na oběd první pracovní den dalšího měsíce. Pokud strávník zaplatí oběd později, dostane oběd až následující den. Přeplatky stravného jsou vyúčtovány v příštím měsíci.
 2. Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.
 3. Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny. Při provozu o prázdninách musí být docházka nahlášena předem.
 4. Ostatní ujednání2. Žáci vstupují do jídelny od 11.50 hodin do 14.15 hodin a to pouze s pedagogickým dohledem. 4. Vstup do stravovací místnosti je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy a cizím strávníkům ve vymezeném čase.VLASTNÍ ORGANIZACE PROVOZU PRO ŽÁKY:2. Vstupují do jídelny slušně, zbytečně nemluví, ve frontě se nestrkají, zachovávají klid.4. Po konzumaci odnese tác k umývárně nádobí, odloží příbor do připraveného koše, tác odloží na stůl.6. Při rozbití nádobí nebo potřísnění podlahy požádá strávník personál kuchyně o úklid.8. Dohled v jídelně zajišťují vyučující a vychovatelé školní družiny. Rozpis dohledu nad žáky je vyvěšen ve školní jídelně.10. Veškeré připomínky k provozu ŠJ je možné projednat s vedoucí ŠJ.Tento vnitřní řád ŠJ při ZŠ je platný pro všechny strávníky. Vnitřní řád byl projednán se zaměstnanci ŠJ i se zaměstnanci školy.                                          

 

 

 • V jídelně je vyvěšen jídelní lístek na týden dopředu, zodpovídá vedoucí jídelny.
 • Za čistotu stolů během výdeje obědů odpovídá personál kuchyně.
 • Žáci nesmí vynášet jídlo z jídelny.
 • Strávník si po vstupu do jídelny vezme tác, na který uloží příbor, nápoj a celé hlavní jídlo a odnese jej ke stolu.
 • Před vstupem do jídelny si strávníci pověsí svrchní oděv na věšák a odloží aktovku na vyhrazené místo.

 

 • Pro cizí strávníky je výdej od 11:15 hod. do 11:45 hod.
 • Každý žák základní školy má možnost stravovat se ve školní jídelně.