Obsah

Řád školní družiny 

Základní škola Proboštov, okres Teplice

Kpt. Jaroše 130, Proboštov

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Účinnost ode dne: 1. září 2020

Obsah:

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve školní družině a pravidla vzájemných vztahů

1.1 Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců ke školní družině

1.3 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky.

2. Provoz a vnitřní režim školní družiny

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy

4. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny ze strany žáků

 

1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školní družiny

1.1 Práva žáků

Žáci mají právo:, - na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, - jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školní družiny, - vyjadřovat se ke všem činnostem ve školní družině, - na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, - na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, - na svobodu ve výběru kamarádů, - na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, - na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny, - na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku, - na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj, - jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc vychovatelku či jiného pracovníka,

1.2 Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost: - řádně docházet do školní družiny - dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, - plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, - vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem, - nepoškozují majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit - slušně jednat s pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy.

1.3 Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo: - na informace o průběhu činností žáků ve školní družině - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost - požádat o uvolnění žáka ze školní družiny písemně nebo si žáka vyzvednout osobně

1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků Zákonní zástupci žáků mají povinnost: - zajistit, aby žák docházel řádně do školní družiny - na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se chování žáka - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by souvisely s činností školní družiny

1.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu, řádu školní družiny a dalších nezbytných organizačních opatření. Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se žáka docházejícího do školní družiny, konzultuje s ním termín a posléze jedná výhradně se zákonným zástupcem. Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví. Zákonní zástupci mají možnost navštívit vychovatelku školní družiny během vymezených konzultačních hodin nebo po předchozí domluvě.

2. Provoz a vnitřní režim školní družiny

2.1 Docházka do školní družiny Přihlašování a odhlašování žáků ze školní družiny je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Za pobyt dětí ve školní družině je vybírána úplata, kterou stanovuje ředitel školy. Poplatek se platí na daný měsíc, nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení od prvního dne následujícího měsíce. Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce sdělí družině rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny, tyto údaje jsou na zápisním lístku. Odchylky od docházky (žák má odejít jinak nebo s jinou osobou) uvedené na zápisním lístku, předloží rodiče jako písemnou žádost, která musí obsahovat datum hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn a na telefonické žádosti nebude brán zřetel.

Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolnění žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, DDM, kroužky aj.). Za cestu žáka do kroužků a zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.

Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě do 16. 00 hodin. V případě že tak neučiní, budou telefonicky informováni a vychovatelka setrvá s dítětem ve škole do jejich do jejich příchodu..

Provozní doba ŠD je ráno od 6.00 do 7.45 hodin. Nutný je příchod do 7. 30 hodin. Po skončení vyučování trvá odpolední provoz do 16. 00 hodin.

Pro odchody dětí jsou stanoveny tyto doby: do 13.30 hodin, 15.00 - 16.00 hodin.

Do ŠD se žáci přihlašují písemně v den 1. školního roku. Dítě je možné odhlásit kdykoliv během školního roku na základě písemné žádosti rodičů. 

Činnost školní družiny probíhá v budově v Meziškolské ulici v 1. patře jsou vyčleněny vlastní prostory a sociální zařízení. V oddělení může být maximálně 25 žáků 1. stupně, zapsat lze max. 30 žáků pravidelně docházejících.

Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti stanovuje ředitel školy.

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových a zájmových činností, umožní žákům přípravu na vyučování.

• Odpočinkové činnosti-.mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě ( klidové hry, poslechové činnosti apod. )

• Rekreační činnosti-slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

• Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka,slouží k seberealizaci i kompenzaci možných školních úspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání.

Rámcový režim dne ŠD

11.45 ( 12.40) – konec dopoledního vyučování

13.30 - oběd, hygiena odpočinkové činnosti

13.30 – 15.00 - rekreační činnosti ( pobyt venku, vycházky ). zájmové činnosti.

15.00 – 16.00 – didaktické hry – příprava žáků na vyučování individuální zaměstnání, odchody žáků

Vychovatelka vždy přihlíží při výběru zaměstnání k počasí, ale i k náladě a přání žáků. Činnosti družiny se mohou zúčastnit i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny.

V době řádných prázdnin v průběhu školního rokuje zajištěn provoz po dohodě se zřizovatelem podle zájmu rodičů. Před každými prázdninami rodiče své dítě přihlašují písemně. Provoz se nezřizuje, pokud je počet žáků nižší než 10. Provoz školní jídelny není zajištěn. Na obědy se žáky ŠD mohou chodit i žáci 1. ročníku nezapsaní do ŠD.

Obědy si rodiče zajištují včas v kanceláři ŠJ tak, aby dítě vždy prvního v měsíci mělo oběd. Odhlašování obědů si rodiče zajistí sami.

V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna s případným omezením podle pokynů hygienika.

Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

Styk s rodiči je umožněn na třídních schůzkách nebo písemným pozváním do ŠD.

Do ŠD mohou být dočasně umístěni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni (po dohodě s vedením školy), např. při dělených hodinách, v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka, nesmí však být překročen nejvyšší počet žáků v oddělení. Tyto žáky zapisuje vychovatelka do Docházkového sešitu, který je vložen v Přehledu výchovně vzdělávací práce

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. Žáci se chovají při pobytu ve školní družině a na akcích organizovaných školní družinou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni. Není vhodné výstřední barvení a úprava vlasů, doplňky oblečení, které symbolizují různé extrémní skupiny, žákyně nesmějí chodit do družiny nápadně nalíčené, nevhodně provokativně oblečené. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru vychovatele. Při vycházkách či přecházení na místa jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející vychovatelka žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Při činnostech v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vychovatelka je povinna s nimi seznámit žáky při první činnosti a dodatečně poučit žáky, kteří chyběli. O poučení žáků provede vychovatelka záznam do třídní knihy. Řády odborných učeben tvoří přílohu vnitřního řádu školy. Žáci jsou povinni nosit do školní družiny oblečení na převlečení, aby si při hrách nepoškodili oděv, ve kterém přišli.

Poučení na počátku školního roku provádí vychovatelka, která žáky seznámí zejména:

a) s řádem školní družiny

b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školní družiny příchodu a na veřejných komunikacích,

c) se zákazem přinášet do školní družiny věci, které by ohrožovaly zdraví žáků

d) s postupem při úrazech,

e) s nebezpečím vzniku požáru

Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. (Jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, exkurze, .) Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede vychovatelka nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.

Poučení před prázdninami provádí vychovatelka, která:

a) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.,

b) upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat,

c) informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,

d) varuje před koupáním v místech, která neznají , atp.

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu ve školní družině, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned vychovatelce.

Kniha úrazů

Kniha úrazů je uložena ve sborovně II. stupně, zodpovídá za ni zdravotník školy . V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole, školní družině nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

Zápis do knihy úrazů provádí příslušný pedagog, který za děti zodpovídá 

V knize úrazů se uvede

a) pořadové číslo úrazu,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,

c) popis úrazu,

d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,

e) zda a kým byl úraz ošetřen,

f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,

g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

Záznam o úrazu

Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník školy, který provádí zápis do knihy úrazů, ve spolupráci se zástupcem ředitele, jde-li o

a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnosti žáka ve škole nebo

b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.

Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v ředitelně školy. Na žádost zákonného zástupce žáka, škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v odstavci 1, o těchto případech rozhoduje ředitel školy. Škola vyhotoví o záznam úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci.

Hlášení úrazu

O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy. O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. O úrazu podá ředitel bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků. 

Zasílání záznamu o úrazu

Záznam o úrazu zasílá hospodářka školy ve spolupráci s ředitelkou školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

a) zdravotní pojišťovně žáka a

b) příslušnému inspektorátu České školní inspekce.

Záznam o smrtelném úrazu zasílá zástupce ředitele školy do 5 pracovních dnů po podání hlášení

a) zřizovateli,

b) zdravotní pojišťovně žáka,

c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce a

d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

Jak postupovat, stane-li se úraz žáka

Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy. Informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy a rodiče. Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte. Při závažném úrazu zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři. Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu. Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem.

3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy 

Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

- Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.

- Všem osobám je v areálu školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat . (To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením).

- Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu a žáka je možné vyloučit.

- V případě, že bude žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků či alkoholu v areálu školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, bude mu v další konzumaci zabráněno, bude s ním o události sepsán stručný záznam s jeho vyjádřením (zejména odkud, od koho má výrobek), bude informován zákonný zástupce a jestliže se bude jednání opakovat, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností.

- Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

(1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka.

(2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.

(3) Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu.

(4) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu (3).

- V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška) a na přítomnost OPL (zkouška ze slin).

- Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

- Vychovatelé jsou povinni vykonávat kvalitní dohled nad žáky, a zvýšený hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

Žák šetrně zachází s majetkem školní družiny a školy. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vychovatelce. Každý žák je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto každé takové poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil.

Jak postupovat při vzniku škody

(1) Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. (2) V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody.

(3) V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. Před odchodem z oddělení každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech, topných tělesech či lavicích. Žák nemanipuluje s rozvody elektro, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely.

5.   Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

5.2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek či ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, nebo dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

Jak se správně chovat ve školní družině

Zdravíme učitele a své spolužáky.

Dbáme pokynů vychovatelky a ostatních pracovníků školy.

Řádně se staráme o své věci, oblečení a obuv – ukládáme je na místo k tomu určených.

V prostorách družiny a školního klubu udržujeme pořádek, nepoškozujeme vybavení školní družiny a školního klubu.

V případě poškození nebo zničení bude požadována žádána náhrada.

Za mobilní telefon si žák ručí sám.

Špatné chování žáka ve ŠD sdělí vychovatelka písemně do žákovské knížky nebo jiným způsobem informuje rodiče. V případě

V ŠD je žák povinen hlásit vychovatelce odchod domů.

Žáci, kteří budou mít v zájmovém lístku odchody po obědě, budou pouštěny přímo ze školní jídelny.

 V Proboštově 31. 8. 2020

                                                    Mgr. Pavlína Langerová, ředitelka