Obsah

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Typ: ostatní
informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021. Žáci stráví ve škole pouze jednu vyučovací hodinu. Přezůvky, svačina a aktovky budou potřebné až od druhého dne.

Mimořádně bude povolen vstup rodičům žáků 1. ročníku, které však do budovy vpustíme s respirátory po přípravném zvonění v 7.55 hodin. Prosíme však o minimální účast doprovázejících. Ostatní žáci budou do budovy vpouštěni na vyzvání své třídní učitelky postupně od 7.40 hodin.

Ve společných prostorech (chodby, jídelna,…) budou žáci nosit roušky, po zasednutí do lavic nebo u jídla je mohou odložit.

DÉLKA VYUČOVÁNÍ 1. a 2. týden:

třída

Středa 1.9.

Čtvrtek 2.9.

Pátek 3.9.

Pondělí 6.9.

Od úterý 7.9.

I.

8.00-8.45

8.00-9.40

8.00-10.40

8.00-11.45

Podle běžného rozvrhu hodin třídy

II.-IX.

8.00-11.45

8.00-11.45

8.00-12.40

pozn. V pondělí 6.9. proběhne projektový den Cesta k lepšímu já.

 

ÚVODNÍ SCHŮZKY pro všechny rodiče: středa 8 9. 2021 od 16.00 hodin.

ÚVODNÍ SCHŮZKA Spolku rodičů při ZŠ Proboštov: středa 8. 9. 2021 od 17.00 hodin.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Již od 1. září bude od 6.00 hodin v přízemí budovy 1. stupně fungovat ranní družina pro žáky, jejichž rodiče toto uvedli na přihlášce. Doporučujeme tento požadavek ještě upřesnit s paní vychovatelkou na tel. 417 560 192 nebo prostřednictvím emailu paní vychovatelky příslušné třídy. Příchod žáků do 7.30 hodin. Ne později.

Odpolední školní družina bude probíhat následovně:

  • 1. oddělení v 1.p. v budově školní družiny v Meziškolské ulici (paní vychovatelka Jiřina Tomešová tomesova@zsprobostov.cz , I. třída)
  • 2. oddělení v 1.p. v budově školní družiny v Meziškolské ulici (paní vychovatelka Bc.Andrea Drexler drexler@zsprobostov.cz, III.A a III.B)
  • 3. oddělení je umístěno v přízemí budovy 1. stupně vlevo (paní vychovatelka Markéta Konrádová konradova@zsprobostov.cz, II., IV.třída).

Po 15. hodině bude odpolední družina zajištěna v budově 1. stupně. Všechny děti tedy po 15. hodině vyzvedávejte tam.

Nezapomeňte dětem předem uhradit obědy.

OBĚDY: podrobnosti ZDE

POZOR! Po připsání platby se automaticky objednají obědy do výše kreditu. Zkontrolujte si, zda skutečně chcete oběd i 1.9.2021, kdy bude vyučování pouze do 8.45 hodin. Případně jej odhlašte. Oběd bude 1.9.2021 pro žáky vydáván ve 12.00 hodin.

Oproti předchozímu školnímu roku došlo k mírnému navýšení plateb u všech kategorií.

 

TESTOVÁNÍ

Prvních 8 vyučovacích dnů bude 3x probíhat dětem již známé plošné testování a to následovně:

Třídy

Termíny testování

I. třída

2.9.2021, 6.9.2021, 9.9.2021

II.-IX.třída

1.9.2021, 6.9.2021, 9.9.2021

 

Instruktážní video AG testy Genrui

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

V případě, že žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Do doby, než budou žáci otestováni však musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle mimořádného opatření k nošení ochranného prostředku (ve společných prostorech nasazená rouška/respirátor; pokud jsou děti a žáci usazeni, nemusí mít roušku/respirátor) 

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (nutno doložit). Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa (výsledek testu musí být stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu). 

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, musí být daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku do 30.6.2021 (viz ZDE ). Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat. Je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití (český návod na použití a předat škole informaci, pod kterým číslem lze nalézt test na výše uvedeném seznamu). 

Je třeba zdůraznit, že všichni ostatní žáci – tedy testovaní, očkovaní, po prodělané nemoci v ochranné lhůtě, jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorech školy (chodby, jídelna apod.)

Žáci, kteří se odmítnou podrobit screeningovému testování, jsou pak povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Mimořádné opatření pak samozřejmě také myslí i na důvodné případy, kdy jsou určité osoby z povinného nošení ochranného prostředku vyjmuty.

Pokud však žák test nepodstoupí, pak se na něj vztahují omezující opatření, protože není naplněn ani minimální předpoklad toho, že není nemocen COVID-19:

  • Tito žáci budou zejména povinni nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, a dále se na ně vztahují některá další omezující opatření.

Je nezbytné zdůraznit, že žáci, kteří se odmítají testovat a nosí tedy po celou dobu pobytu ve škole (školském zařízení) ochranu dýchacích cest, mají povinnost být od ostatních osob vzdáleny 1,5 m pouze v době konzumace potravin a nápojů. To je jediný okamžik, kdy si žák sundá ochranu dýchacích cest, a z tohoto důvodu je pro tuto dobu stanoveno, že sedí s nezbytných odstupem od ostatních osob. Při všech ostatních činnostech mohou být tito žáci spolu s ostatními žáky. Je tak např. možné, aby vedle sebe v lavici seděl žák, který se testoval, a žák, který testování odmítl.

Co se týče neumožnění cvičení ve vnitřních prostorech a zákazu zpěvu pro žáky, kteří se odmítají testovat, zde je třeba brát v potaz, že se jedná o z hlediska šíření koronaviru rizikovější aktivitu.

Škola je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků podle § 29 odst. 2 školského zákona. Součástí této povinnosti je i zajišťování bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí. To škola v současné situaci naplní mj. i tím, že provádí testování.

V této souvislosti je třeba upozornit na závěry z rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2021, sp. zn. 9 As 264/2020, viz ZDE, který se zabýval žalobou na školu z důvodu, že v souladu s mimořádným opatřením škola neumožnila osobní přítomnost žáků ve škole. Z tohoto rozsudku vyplývá, že škola není správním orgánem, který by žáky zkracoval na právech a školu tedy nelze v tomto případě jako správní orgán žalovat. Ve skutečnosti je totiž v takové situaci rovněž škola osobou, jejíž práva a povinnosti jsou přímo dotčena krizovým opatřením (bod 50). Škola je tedy v tomto ohledu ve stejném postavení jako samotní žáci.

Tento závěr se podle výše uvedeného rozsudku výslovně vztahuje i na případ, kdy krizové opatření či opatření obecné povahy nařizuje žákům (či učitelům) antigenní testování nebo povinné zakrývání dýchacích cest ve škole (bod 55). Škola ani v tomto případě není původcem zásahu, naopak škola sama je regulovaným subjektem a je povinna splnit povinnosti stanovené mimořádným opatřením. Školy ani nemohou postupovat jinak než tyto povinnosti splnit, protože jiný postup mimořádná opatření neumožňují.

 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení)

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky). Těmto žákům není umožněn zpěv a cvičení ve vnitřních prostorech.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola osobní přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádného opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.

V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, s ohledem na ochranu zdraví dalších osob neprodleně dojde k umístění žáka do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a škola kontaktuje zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může i nezletilý žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

Dle metodického sdělení Ministerstvo životního prostředí doporučuje odpad, vzniklý ze sebetestování, zařadit jako běžný směsný komunální odpad (více zde). Toto stanovisko platí i pro testy Genrui.

Sledujte informace také na stránkách FAQ COVID-19 – edu.cz


Vytvořeno: 29. 8. 2021
Poslední aktualizace: 30. 8. 2021 16:43
Autor: Správce Webu