Obsah

Domácí práce během uzavření školy:

Na procvičování AJ zkuste naše učebnice online nebo další na procvičení:

březen:ANGLIČTINA Unit5 PS 36,38-39,41-43 mimo cvičení na poslech zpracovat

Domácí úkoly do pátku 13.3.

Možno využívat program na procvičování učiva na www.vcelka.cz, www.skolakov.eu

 

Domácí úkoly do pátku 20.3.

Vážení rodiče, úkoly neopravujte, nechte pracovat děti ve vlastním tempu a v klidu. Vše, co by děti nepochopily, doplníme dodatečně.

 • Český jazyk - opakování tvrdé a měkké souhlásky; učebnice - růžová - ústně str.63 - 67;            pracovní sešit str. 41 -42; písanka str.18,19,20 ;    čítanka bílá str. 7 - 13
 • Matematika - pracovní sešit str. 27 - 30
 • Prvouka - POVOLÁNÍ: učebnice s. 36 a 37, pracovní sešit strana 38/stačí cvičení 1 a 3. Ofocená zpracování prosím posílat na email:  langerova@zsprobostov.cz .

 

Domácí úkoly 23.3. - 27.3.

 • Český jazyk -  opakování tvrdé a měkké souhlásky;  učebnice - ústně str. 53 - 67; pracovní sešit str. 43 - 45, zatím vynechte cvičení, kde se pracuje se slovními druhy (podstatná jména, slovesa, předložky spojky), na str. 46 si mohou děti napsat některá cvičení z růžové učebnice;  písanka str.21, 22, 23; čítanka bílá str. 14 - 18
 • Matematika -  opakování sčítání a odčítání 0 - 100; pracovní sešit str. 31 - 34;          Děti mohou rýsovat úsečky a zapisovat jejich délky (do jakéhokoliv sešitu nebo na papír).

Pro lepší procvičování můžete psát  diktáty, opisy, početní příklady, slovní úlohy do kontrolních nebo jakýchkoliv  sešitů.

Můžete využít výuku na dálku na ČT2 , denně  od 9.35 do 10h nebo na internetu ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/starsi 

http://www.skolakov.eu

 

Domácí úkoly  30.3. - 3.4.

 • Český jazyk - opakování párové souhlásky (b-p, d-t, v-f....); učebnice str. 68 - 71 -  ústně, některá cvičení možno napsat;  domácí procvičování  - diktát, opis;   pracovní sešit - doplnit chybějící cvičení do str.13;  písanka str. 24, 25, 26;  čítanka str. 19 - 28
 • Matematika  -  příprava na násobení;  pracovní sešit str. 35 -38 , str. 84 -85 (geometrie); naučit se násobilku dvou;  opakování geometrické tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh) a geometrická tělesa (krychle, kvádr, koule, jehlan, kužel, válec) - ukazujte si doma na předmětech kolem sebe.
 • Prvouka -  jaro;    Přečíst v učebnici na str. 44 text nad obrázkem a popovídat si o dění a rostlinách na obrázku, z pracovního sešitu stačí splnit pouze 46/1,2 a křížovky 47/8;  Přečíst s rodiči str. 45, popovídat si o Velikonocích, z pracovního sešitu stačí splnit pouze 48/1,2,4;   
  Ofocená zpracování, prosím, posílat na email
  langerova@zsprobostov.cz

 

Domácí úkoly  6.4 - 8.4.

 • Prvouka - jaro v lese a u vody: prohlédnout si a ukazovat rostliny a živočichy na str. 46-47, v pracovním sešitě vystřihnout, spočítat příklady a výsledky nalepit na správné místo na str. 49
 • Český jazyk - Slova se skupinami dě, tě,ně; učebnice str.72, 73 - ústně;  pracovní sešit str.14, 15;   písanka str.27, 28;  čítanka str. 20 - 35;  opakujte tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky ;  naučte se básničku, vyberte si v čítance buď str.61 Kapesní pes nebo ze str. 100 Vrbová píšťalka
 • Matematika - násobilka 2;   pracovní sešit str. 39, 40, 41, 73 - jednotky délky
 • ANGLIČTINA 6.-13.4.: prosím poslat na tutkova@zsprobostov.cz str. 44-45
 •   Unit 6 slovíčka uč. 51 zkuste zjistit podle obrázků doplnit do PS 44, 45        I'm wearing=mám na sobě(oblečení) spoj a dopiš, potom vybarvi podle toho, co jsi napsal 

 

Domácí úkoly   14.4  - 17.4.

 • Český jazyk   - slova se skupinami dě, tě, ně;  učebnice - ústně str. 74 -75;    pracovní sešit str. 16,17; písanka str. 29,30;    čítanka str. - 36 -39
 • Matematika -  příprava na dělení;  pracovní sešit str. 42, 43, 44, 74,75
 • AJ 17.-24.4. NEFOTIT, NEPOSÍLAT

Procvičíme otázku Are you wearing? Máš na sobě? uč. 54 HRA dobrovolné; čtení uč. 57;  PS s. 49 doplň slovíčka, uč. s. 55 přečíst o počasí, PS s. 48 doplnit. Prosím, dělejte jen ta cvičení, co máte v zadání, další budete posílat na známky koncem dubna. Děkuji Tutková

 

Domácí úkoly   20.4  - 24.4.

Prvouka - jarní květiny a pokojové květiny P

 • Prohlédnout si obrázky v učebnici na str. 48, 49 a 50, pokusit se je na obrázcích i v přírodě při vycházkách s rodinou rozpoznávat; doma se pokusit pojmenovat pokojové rostliny, s vědomím rodičů by měly děti na některých listech pokojových rostlin otřít prach, nakypřit vybraným rostlinám půdu třeba špejlí a zalít je)   
 • pracovní sešit 51/1,3 - ofotit a poslat na langerova@zsprobostov.cz ;  
 • stranu 53/1,2 z pracovního sešitu zpracovat, ale neposílat.

V případě technických problémů je možné pracovní sešit prvouky přinést na hlavní budovu a zde si ji za cca 3 dny opět vyzvednout opravenou

Český jazyk - opakování slova  -  dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

 • učebnice ústně str. 76 - 77
 • pracovní sešit str.18
 • písanka str. 31, 32
 • čítanka str. 40 - 45

Matematika -dělení dvěma 

 • pracovní sešit str. 45 - 49, 76

AJ   tutkova@zsprobostov.cz

 • písemné opakování na známky PS s. 50 prosím vyfotit a poslat
 • cv. Say the words: vybarvi obrázky- a red sunhat, pink sandals, blue trainers, a yellow T-shirt (kdo si myslí, že umí, vybarví i domeček, tak jak jsou zvyklí ze školy)
 • cv. Listen and colour: vybarvi obrázky- a pink dress,  a green T-shirt, blue shorts, an orange sunhat (+vybarvit domeček)
 • cv. Read and write: napíšeš, jestli má na sobě Polly, napiš P, Jack napiš J do čtverečku
 • poslední cvičení je ústně-zkuste číst a odpovědět (jestli máš na sobě....?)
 • dobrovolný úkol: s. 51 hledej Rodneyho (tak jak jsou žáci zvyklí) Unit 6 hledej a dokresli do rámečků obrázky a dopiš

 

Domácí úkoly na 27.5. - 30.4.

Český jazyk - úvod do slovních druhů

 • učebnice  - ústně str. 78-80
 • pracovní sešit str. 19-20
 • písanka str. 33,34
 • čítanka str. 47 - 50

Matematika - násobky tří

 • naučit se zpaměti násobky tří, pracovní sešit str. 50,51,52 a 77

Prvouka stromy a keře

 • Projít si popis keře a popis stromu na str. 51 v učebnici, přečíst dětem zajímavosti ze života včel na str. 52, pročíst informace o ptácích na str.53.
 • Vypracovat - v pracovním sešitě: celou stranu 56 a ze strany 57 pouze cv.1,2.
 • Na email langerova@zsprobostov.cz odeslat pouze stranu 56 z PS.

 

Domácí úkoly     4.5. - 7.5.

Český jazyk - podstatná jména

 • učebnice ústně str. 81 
 • pracovní sešit str. 21, 22
 • písanka str. 35, 36
 • čítanka str.51 - 53

Matematika násobky tří   (opakovat dvěma)

 • pracovní sešit str. 53, 54, 78

Můžete využit procvičování učiva na internetu, stačí zadat  www.umíme cestinu nebo  www.umimematiku.cz

Prvouka hospodářská zvířata

 • Seznámit se se zvířecími rodinami na str. 54-55 v učebnici.
 • Vypracovat v pracovním sešitě stranu 58 a dobrovolně je možné i str. 59. 
 • Na email langerova@zsprobostov.cz odeslat pouze stranu 58 z PS.

AJ 7.5.-15.5. Tutková

 • Čeká nás poslední lekce Unit 7, slovní zásoba uč. 59, PS 75 podle obrázků poznáte (a skipping rope=švihadlo)používáme přítomný čas průběhový:I'm playing=hraju si; I'm riding my bike=jedu na kole; I'm swimming=plavu; I'm skipping=skáču přes švihadlo; I'm jumping=skáču; I'm hopping=skáču po jedné noze; I'm running=běžím
 • Procvičujte zatím I'm playing with=hraju si s + slovní zásoba str. 59
 • PS 52 vypracovat podle zadání, zakroužkuj správné slovíčko k obrázku
 • PS 54 vyberte správnou větu a zakroužkujte (fotky neposílejte)

Domácí úkoly 11.5. - 15.5.

Český jazyk - slovesa

 • učebnice str.82-83
 • pracovní sešit str.23-25
 • písanka str.37,38
 • čítanka str.54-60

Matematika -  násobilka čtyř, jednotky hmotnosti a objemu (opakovat násobilku 2,3)

 • pracovní sešit str.55,56,57 - umět zpaměti násobilku 2,3,4

Prvouka hlavní části těl živočichů, skupiny živočichů

 • Seznámit se se skupinami živočichů a částmi jejich těl na str. 56-57 v učebnici.
 • Vypracovat v pracovním sešitě stranu 60/1,3 a str. 61/2,4 a odeslat ofocené na email langerova@zsprobostov.cz.

 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINU 2019/2020:

VYZVEDÁVÁNÍ SÁČKŮ S PŘEZŮVKAMI:

Od úterý 19.5. do pátku 22.5. v čase 9.00 - 11.00 hod si rodiče dětí, které nebudou navštěvovat ZŠ od 25.5.2020, mohou vyzvedávat sáčky s přezůvkami a převlečením v budově ŠD Meziškolská ul. Zvoňte na ŠD.

 

angličtina 18-22/5 prosím poslat do 22/5

 • PS 55 dopiš, vyber slovíčka z nabídky nahoře, na známky prosím vyfotit a poslat
 • PS 53 doplň číslo, zkusíme na známky prosím vyfotit a poslat

1 I'm swimming

2 I'm jumping

3 I'm playing with a boat

4 I'm riding a scooter

5 I'm palying with a ball

6 I'm riding a bike

Domácí úkoly 18.5. - 22.5.

Český jazyk  - opakování (měkké tvrdé slabiky, skupiny dě, tě..., slovní druhy)

 • učebnice ústně str. 84,85,86
 • pracovní sešit str.26
 • písanka str. 39,40
 • čítanka str. 61-65

Matematika - opakování (násobilka 2,3.4, druhy čar-křivá, lomená, přímá)

 • pracovní sešit str.58, 59,60,79

Prvouka hlavní části těl živočichů, domácí mazlíčci. Vypracovat v PS:

 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINU 2019/2020:

VYZVEDÁVÁNÍ SÁČKŮ S PŘEZŮVKAMI:

Od úterý 19.5. do pátku 22.5. v čase 9.00 - 11.00 hod si rodiče dětí, které nebudou navštěvovat ZŠ od 25.5.2020, mohou vyzvedávat sáčky s přezůvkami a převlečením v budově ŠD Meziškolská ul. Zvoňte na ŠD.

 

Domácí úkoly 25.5. – 29.5.

Angličtina  tutkova@zsprobostov.cz

 • PS 57 doplň křížovku, opakování slovní zásoby, prosím vyfotit a poslat
 • uč. 61 ústně, procvičení slovní zásoby, předváděj
 • uč. 62 obrázky 1-6, říkej, co zrovna děláš I'm playing with...I'm swimming; I'm skipping                         ústně 

Prvouka léto (letní počasí, chování za bouřky,léto v lese).

 • Pročíst v učebnici strany 66 a 67. Teprve potom za pomoci učebnice vypracovat v pracovním sešitě strany 73 a 74 a obě poslat na email langerova@zsprobostov.cz .

Domácí úkoly 25.5. - 29.5.

Český jazyk - opakování slovní druhy

 • učebnice ústně str. 87, 78,82
 • pracovní sešit str.27, 28 čítanka str.66 - 69
 • psaní opisu, diktátu dle vlastního výběru

Matematika - opakovat násobení a dělení 2, 3, 4

 • pracovní sešit str. str.61, 80, 81

 

Domácí úkoly 1.6. – 5.6.

Prvouka léto v zahradě a na poli.

 • Pročíst v učebnici strany 68 a 69. Teprve potom za pomoci učebnice vypracovat v pracovním sešitě strany 75/2,4 a 76/3,5,6,7 a poslat  pouze s.76 na email langerova@zsprobostov.cz .

1.6. Dětský den - nedělejte úkoly, dětem přejem krásný den!

Český jazyk - opakování slovní druhy -pracovní sešit str.29,30,31.

 • čítanka str. 70- 76

Matematika - násobilka 5 - naučit se zpaměti

 • pracovní sešit str.62, 63, 64

Angličtina 1.6.-5.6.

 • opakování poslední lekce PS 58-59 kromě cvičení na poslech označené č. 2(41) -vypracovat podle zadání a poslat na tutkova@zsprobostov.cz. Dětem ve škole zkontroluji tam, děti doma prosím poslat foto.

 

Domácí úkoly 8.6. – 12.6.

Prvouka letní louka a léto u vody

 • Pročíst v učebnici strany 70 a 71. Teprve potom za pomoci učebnice vypracovat v pracovním sešitě strany 77 a 78 (pozor na jiné číslování obrázků v pracovním sešitě) a poslat  na email langerova@zsprobostov.cz

 

Poslední domácí úkoly 8.6. - 30.6.

Český jazyk - dokončit pracovní sešit

Matematika - dokončit pracovní sešit

Angličtina - na konci pracovního sešitu vystříhat a složit knížečky, dopsat a vybarvit

                     opakovat slovní zásobu PS 73-75  ústně /neposílejte

Prvouka: místní báje a pověsti

 • Přečíst si pověst Proboštovský vodník zde . Po přečtení položte dětem otázky připravené pod textem (správné odpovědi jsem vám přiložila). Budu ráda, když mi na email pošlete ofocený obrázek proboštovského vodníka podle popisu v pověsti.
 • Opakování učiva je v pracovném sešitě na s. 79 (neposílat).

 

Tento týden proběhne poslední online výuka

Vysvědčení  se vydává : 30.6.  - žákům , kteří chodí do školy 8.00 - 8.45h

ostatním osobně předám 8.50 - 10.00h před budovou družiny -  zvoňte na keramickou dílnu, dále 10. - 12.00h vydáva služba u vchodu hlavní budovy - 2. stupeň.