Obsah

Informace před zápisem do školy

TERMÍN ZÁPISU 2020

Zápis do první třídy proběhne v pátek 3.4.2020 od 14.00 do 17.00 hodin.

Pokud se v uvedený den nemůžete z vážných důvodů s dítětem dostavit, nabízíme Vám možnost domluvit si u ředitelky školy na tel. 417 560 037 náhradní termín.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

POKYNY K ZÁPISU DO I. TŘÍDY

K zápisu se dostaví oba rodiče a předloží:

  • Vyplněnou žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky (tyto budou k dispozici u zápisu nebo je možné si je předem vyzvednout ve škole) s podpisy obou rodičů. Bez souhlasu rodičů nebude možné dítě přijmout.  V případě, že se rodiče nedohodnou na škole, kterou bude jejich dítě navštěvovat, musí se obrátit na soud, aby rozhodl za ně.
  • Vyplněný dotazník (bude k dispozici u zápisu)
  • Rodný list dítěte
  • Občanské průkazy - k ověření uvedených údajů.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

V případě nejasností je možné se obrátit na ředitelku školy na tel. 417 560 037.

Rodičům, kteří naši školu neznají, nabízíme prohlídku školy. Po domluvě na tel. 417 560 037  (Mgr. Langerová) Vám krátkou návštěvu na 1. stupni zprostředkujeme.